logo

Visie en missie

Visie
Het welzijnswerk van WelzijnsKompas richt zich op:
1. Het versterken van de zelfredzaamheid
2. Het bevorderen van zelfregie
3. Het voorkomen of uitstellen van (zwaardere) zorg.

Hiermee geven wij een antwoord op de vragen van de burger: hoe kan ik ondersteund worden bij zorgtaken, of als ik het tijdelijk niet alleen red?

Welzijn Nieuwe Stijl moet ertoe leiden dat de vraag naar dure individuele voorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen. Door tijdig efficiënte ondersteuning te bieden. In de vorm van vrijwillige inzet of collectieve voorzieningen.
Een belangrijke verschuiving is de versterkte inzet op het buurtgericht verbinden van mensen en organisaties.

Hoe doen wij dat?
Wij zijn een laagdrempelige, professionele brede welzijnsorganisatie voor burgers, met een groot lokaal en regionaal draagvlak. Vanuit onze maatschappelijke positie zetten we actief in op sociale preventie en participatie. Onze ondersteuning is onafhankelijk, toegankelijk, snel en op maat. Wij stimuleren burgerschap en vrijwilligerswerk. De wijk, de buurt, het dorp is daarbij het vertrekpunt. De sociale verbanden van mensen zijn vindplaatsen. De plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten worden zo goed mogelijk benut. Sociaal culturele activiteiten zijn zo veel mogelijk van de burger. Wij zijn facilitator en verbinder. Wij zijn generalist en werken samen met professionals als huisartsen, MEE, GGZ, Ouderenzorg, de Gehandicaptensector en de mantelzorg.

Onze missie
Wij hebben als missie om bewoners te ondersteunen die door hun persoonlijke situatie tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ons doel is dat zij door de verleende ondersteuning op eigen kracht verder kunnen. Wij richten ons op mensen die tussen wal en schip vallen omdat ze niet ‘in een hokje’ passen van het bestaande aanbod. We noemen dit sociale EHBO. Maar wij richten ons ook op de mantelzorger die met hulp van een vrijwilliger en andere ondersteuning de zorg langer vol kan houden.

Wij zetten ons aan de ene kant in voor het versterken van de eigen veerkracht van kwetsbare burgers in de dorpen. Wij maken hierbij gebruik van de eigen kracht van de cliënt en hun omgeving. En aan de andere kant stimuleren we weerbare burgers om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar een ander.

Ons aanbod is er op gericht om problemen te voorkomen en waar nodig lichte hulp en ondersteuning te bieden. Wij helpen bij het oplossen van individuele en collectieve vragen en problemen en stemmen af met zorg en hulpverlening. Wij dragen bij aan een integrale aanpak en werken daartoe samen met professionele en vrijwilligersorganisaties.

Wij zorgen ook voor de match tussen vraag van de cliënt en het aanbod van vrijwilligers. De diensten en activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. We ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties hierbij. Denk aan informatie, scholing, begeleiding. De vrijwilligersvacaturebank is hierbij een belangrijk instrument.

Neem contact op

Bel mij terug