logo

Visie en missie

Waarom doen wij wat we doen?
Wij geloven dat zingeving, wederkerigheid en leven in sociale verbondenheid bijdragen aan eenieders levensgeluk en welbevinden. Dit draagt bij aan zelf- en samenredzaamheid, dichtbij, nooit alleen, kwetsbaar en krachtig gelijkwaardig naast elkaar. Wij bouwen daarmee samen met bewoners aan een duurzame sociale infrastructuur. Dit komt tot uitdrukking in een breed palet aan diensten en interventies die bijdragen aan sociale ontwikkeling, sociaal burgerschap en een sociale samenleving.

Werken vanuit een visie, missie en de 7 pijlers
Er zijn drie kaders van waaruit wij werken.

  1. Visie: in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) staan participatie en zelfredzaamheid centraal. De gemeente verwacht van bewoners dat ze voor zichzelf en voor elkaar zorgen, naar elkaar omzien en zich in willen zetten voor een ander. Voor mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, biedt de WMO een vangnet. De ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie wordt zo dicht mogelijk bij de burger en zijn omgeving zelf georganiseerd.
  2. Onze missie: ‘Wij dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan en mag doen naar vermogen. Ons doel is dat de bewoners die wij ondersteunen weer meedoen, zich gezien voelen en ervaren dat zij voldoende sociaal netwerk hebben.
  3. De zeven pijlers: iedere interventie toetsen we aan zeven pijlers.

1. Van individueel naar collectief
Waar mogelijk leiden we bewoners toe naar bestaande collectieve voorzieningen. En als die nog ontbreken, ontwikkelen we ze.
2. Van centraal naar buurt & dorp
Onze buurtwerkers fungeren als kwartiermakers in het dorp. Zij leggen contacten met ondernemers, verenigingen, kerken om vervolgens kwartier te maken en daarmee de weg vrij te maken voor de adviseurs. De buurtwerkers werken volgens de methode ‘Even Buurten’.
3. Nieuwe doelgroepen
Wij gaan ‘Eropaf’ om, naast vragen van ouderen, ook vragen van jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers, statushouders, gezinnen met een smalle beurs, mensen met NAH (Niet aangeboren hersenletsel) of psychische problematiek op te halen. Ook het vinden en binden van zogenaamde ‘professionele supervrijwilligers’ en ‘groeivrijwilligers’ hoort hierbij.
4. Van zelfstandig naar alléén samen met anderen
Ons uitgangspunt is dat we in tenminste 80% van de gevallen alleen nog in een vorm van coproductie met partners interventies ontwikkelen.
5. Van langdurig naar tijdelijk, projectmatig of vinger aan de pols
Onze ondersteuning is tijdelijk en projectmatig. Als het nodig is houden wij een vinger aan de pols.
6. Van organiseren voor… naar ondersteuning van…
Wij houden alle diensten tegen het licht om te bepalen of ze voldoen aan de pijlers. Zijn wij de beste uitvoerder of zijn anderen dat? Wij organiseren minder en faciliteren meer.
7. Van curatief naar preventief
Steeds meer werken we aan de ‘voorkant’, dus niet pas als mensen overbelast zijn, al zorg hebben en zelfredzaamheid vaak geen realiseerbaar doel meer is. Wij werken preventief, signalerend en informerend!

 

Neem contact op

Bel mij terug